Postavite pitanje

Email:
Subjekt:
Poruka:
6 + 3 =

 

Uslovi najma ( rent a car ):


Potrebna dokumentacija
Lice koje iznejmljuje vozilo treba da ima važeću vozačku dozvolu i ličnu kartu ili pasoš.

Najam - opšte odredbe i uslovi
Rent a car Beograd iznajmljuje ( najmoprimcu ) vozila pod sledećim uslovima:

1. Da ugovor o iznajmljivanju vozila najmoprimac, svojeručno potpiše i saglasi se sa odredbama ugovora:
- da cene rent a car usluga navedene u važećem cenovniku ( renta car cene ) i ostale uslove vezane za iznajmljivanje vozila prihvata kao sastavni deo ugovora.
 -da ima 21 godinu starosti i vozačku dozvolu ( važeću )najmanje 2 godine
- da vozilo prima u ispravnom stanju sa dokumentima o vozilu kao i sa pripadajućim priborom
- da u ugovorenom roku vrati iznajmljeno vozilo ili na zahtev najmodavca, ranije
- da 48 h pre isteka roka vraćanja iznajmljenog vozila obavesti i traži saglasnost od najmodavca o produženju ugovorenog perioda korišćenja vozila
- da, u slučaju kvara brojača kilometara u toku korišćenja vozila, odmah obustavi vožnju i obavesti najmodavca najbržim mogućim putem
- da, ukoliko se ustanovi prilikom vraćanja iznajmljenog vozila je oštećen brojač kilometara, plati najmodavcu za svaki dan korišćenja vozila troškove ( iznos troškova za 500 kilometara po danu vožnje )
- da iznajmljeno vozilo za vreme korišćenja čuva i u održava
- da, vozilo ne koristi u protivzakonite svrhe, da ga ne koristi pod uticajem droga i alkohola, za prevoz putnika, za prevoz robe, za obuku vozača, za vuču drugih vozila ili prikolica i njihovih delova,za učestvovanje u priredbama moto- sportskog karaktera itd.
- da vozilo ne iznajmi ili posudi trećem licu, da ga koristi samo za vlastite potrebe
- da iznajmljenim vozilom upravlja sam ili lice koje je ovlastio u ugovoru o najmu, a koje je najmanje 21do 25 godina starosti sa važećom vozačkom dozvolom ili da upiše drugog vozača na ugovoru
- da vozilo neće opteretiti predmetima ili osobama iznad dozvoljene nosivosti
- da bez saglasnosti najmodavca, iznajmljeno vozilo neće koristiti u inostranstvu
- da neće vršiti promenu delova, uredjaja i sklopova na iznajmljenom vozilu bez saglasnosti i odobrenja najmodavca
- da će snositi troškove benzina koji je utrošen

2. Najmoprimac je dužan da se pridržava uslova iz člana 1. U slučaju da se najmoprimac ne pridržava uslova i da je iz toga proizišla šteta, dužan je da najmodavcu nadoknadi štetu u iznosu koji najmodavac utvrdi.

3. Uz dogovor i potvrdu o izvršenom plaćanju, najmodavac će najmoprimcu da nadoknadi troškove ulja i redovnog održavanja iznajmljenog vozila u koje ne spada pranje vozila za vreme korišćenja.

4. Prilikom iznajljivanja vozila najmoprimac je dužan da položi depozit koji zavisi od dužine trajanja najma i grupe vozila. 200€ u dinarskoj protivvrednosti dok je ukupne troškove dužan da plati odmah po preuzimanju vozila.

5. Dužnost najmoprimca je da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje ( uključujući i kaznu za nepropisno parkiranje ) koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila.

6. Osiguranje za štete učinjene trećim licima uključeno je u cenu najma, u visini limita utvrđenim zakonom.

7. Osiguranje - za štete nastale na vozilu
- vozila poseduju Kasko osiguranjesa 10% učešća u šteti kao i Osnovno osiguranje od auto odgovornosti
- najmoprimac mora da prijavi majmodavcu sva oštećenja nastala na vozilu bilo u saobraćajnom udesu ili van njega i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici najmodavca. Da na licu mesta gde se udes ili oštećenje desilo prijavi nadležnom organu Policije i obezbedi policijski zapisnik.
- najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu ukoliko nije saobraćajni udes i oštećenje prijavio Policiji u slučaju udesa najmoprimac je obavezan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o udesu
- osiguranje ne pokriva gume, radio aparat, donji trap tj. ne pokriva opremu koja nije fabrički ugrađena

8.Osiguranje za krađu
- u toku najma, najmoprimac mora da u slučaju krađe ili nestanka vozila, odmah da prijavi najmodavcu i Policiji koja je nadležna za mesto gde se krađa ili nestanak desio. Da u poslovnici najmodavca popuni Izveštaj o gubitku/krađi vozila.
- najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila ukoliko nestanak ili krađu vozila nisu prijavljeni Policiji
- u slučaju krađe ili nestanka vozila najmoprimac je obavezan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila
- prema katakogu Auto Moto SavezaSrbije vrši se procena vrednosti ukradenog vozila

9. Za štetu učinjenu na vozilu najmoprimac je odgovoran ukoliko:
- je pod dejstvom droga ili alkohola on ili drugi ovlašteni vozač učinio štetu na vozilu
- je usled grube nemarnosti u vožnji prouzrokovao štetu ili namerno prouzrokovana šteta
- u momentu štete vozač nije kod sebe imao važeću vozačku dozvolu
- vozilo nije bilo zaključano u momentu krađe

10. U slučaju nezgode najmoprimac se obavezuje da će štititi interese najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:
- što će upisati imena učesnika i svedoka nezgode kao i njihove adrese
- što sa mesta nezgode neće napuštati vozilo dok ga nije sklonio i osigurao
- što će pozvati i sačekati dolazak Policije u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povređenih lica ( i kad je krivica drugih lica očigledna )
- što će u najbližoj poslovnici najmodavca podneti pismeni izveštaj o nezgodi

11. Ako u slučaju nezgode najmoprimac propusti da ispuni sve uslove navedene u članu 9 i 10 odgovaraće za sve posledice i štete koje bi najmodavcu proizišle iz tog propusta.

12. Osiguranje putnika
Kada najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili se bahato ponaša lično osiguranje vozača i putnika ne važi.

13. Najmodavac neće obeštetiti najmoprimca u slučaju gubitka ili oštećenja robe ili ličnog prtljaga, a koja se nalazi u iznajmljenom vozilu.

14. Najmodavac neće obeštetiti najmoprimca u slučaju štete nastale zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja ili zakašnjenja kod isporuke iznajmljenog vozila.

15. Izmene ovog ugovora su važeće samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorene strane.

16. Svojim potpisom na originalu ugovora najmoprimac koji svoje troškove izmiruje kreditnom karticom ovlašćeuje najmodavca da ukupne troškove najma fakturise banci ili kreditnom klubu koji je izdao kreditnu karticu.

17. Kurs razmene bilo koje strane valute, u slučaju prihvaćanja stranog sredstva plaćanja koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane najmodavca.

18. Na teritiriji Kosova i Metohije vozila se ne mogu voziti.

19. u slučaju spora iz ovog ugovora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Cene najma izražene su sa uračunatim PDV-om, koji iznosi 18%.

 


 

 

 

Ocena korisnika:   / 2
NajlošijeNajbolje 

                

top